Xem Tuổi Xông Đất Đầu Năm 2022 Tết Nhâm Dần

Sinh năm 1960 – Canh Tý: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Canh Tý
– Tuổi Thân: 1932, 1956, 1968, 1992, 2016
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Tỵ: 1965, 1941, 2001
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Thìn: 1940, 2000

Sinh năm 1961 – Tân Sửu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Sửu
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1969, 1993, 2017
– Tuổi Tỵ: 1941, 1965, 1989, 2001
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Sửu: 1949, 2009

Sinh năm 1962 – Nhâm Dần: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Nhâm Dần
– Tuổi Ngọ: 1930, 1954, 1990, 2014
– Tuổi Dậu: 1933, 1945, 1969, 1993, 2005
– Tuổi Tuất: 1934, 1946, 1970, 1982, 1994, 2006
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001

Sinh năm 1963 – Quý Mão: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Quý Mão
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 2001, 2013
– Tuổi Mùi: 1931, 1955, 1991, 2015
– Tuổi Hợi: 1971, 1983
– Tuổi Dần: 1938, 1998
– Tuổi Thân: 1968
– Tuổi Dậu: 1933, 1993

Sinh năm 1964 – Giáp Thìn: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Giáp Thìn
– Tuổi Thân: 1932, 1956, 1992, 2016
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1969, 1993, 2017
– Tuổi Tỵ: 1977, 1989
– Tuổi Tý: 1972
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thìn: 1976

Sinh năm 1965 – Ất Tỵ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Ất Tỵ
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1969, 1981, 1993, 2017
– Tuổi Sửu: 1949, 1973, 2009
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tuất: 1946, 2006
– Tuổi Tỵ: 1977

Sinh năm 1966 – Bính Ngọ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Bính Ngọ
– Tuổi Tỵ: 1941, 1989, 2001
– Tuổi Tuất: 1958, 1970, 2018
– Tuổi Dần: 1938, 1962, 1986, 1998
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1981, 1993

Sinh năm 1967 – Đinh Mùi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Đinh Mùi
– Tuổi Tỵ: 1941, 1989, 2001
– Tuổi Hợi: 1959, 1971, 2019
– Tuổi Dần: 1962
– Tuổi Thân: 1932, 1992
– Tuổi Mão: 1939, 1963, 1999
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993

Sinh năm 1968 – Mậu Thân: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Mậu Thân
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1993, 2017
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Thìn: 1940, 1976, 2000
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Mão: 1963
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Ngọ: 1978

Sinh năm 1969 – Kỷ Dậu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Kỷ Dậu
– Tuổi Tỵ: 1941, 1965, 1977, 2001
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1993, 2017
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978

Sinh năm 1970 – Canh Tuất: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Canh Tuất
– Tuổi Dần: 1938, 1962, 1998
– Tuổi Ngọ: 1930, 1978, 1990
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 2001, 2013
– Tuổi Thân: 1968
– Tuổi Mão: 1939, 1999

Sinh năm 1971 – Tân Hợi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Hợi
– Tuổi Mão: 1939, 1963, 1999
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Mùi: 1931, 1979, 1991
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Tuất: 1946, 2006
– Tuổi Dần:
1938, 1962, 1998

Sinh năm 1972 – Nhâm Tý: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Nhâm Tý
– Tuổi Thìn: 1940, 1952, 1964, 2000, 2012
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 2013, 2001
– Tuổi Thân: 1932, 1956, 1992, 2016
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1993, 2017

Sinh năm 1973 – Quý Sửu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Quý Sửu
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 1989, 2001, 2013
– Tuổi Dậu: 1933, 1945, 1957, 1981, 1993, 2005, 2017
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978

Sinh năm 1974 – Giáp Dần: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Giáp Dần
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Dần: 1962
– Tuổi Ngọ: 1942, 1954, 1966, 2002, 2014
– Tuổi Mão: 1963
– Tuổi Tuất: 1946, 1970, 2006
– Tuổi Tỵ: 1989

Sinh năm 1975 – Ất Mão: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Ất Mão
– Tuổi Dậu: 1933, 1993
– Tuổi Dần: 1962
– Tuổi Thân: 1932, 1992
– Tuổi Mão: 1963
– Tuổi Mùi: 1943, 1955, 2003, 2015
– Tuổi Tuất: 1970
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 2001, 2013
– Tuổi Hợi: 1971

Sinh năm 1976 – Bính Thìn: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Bính Thìn
– Tuổi Tý: 1948, 1984, 2008
– Tuổi Thân: 1956, 1968, 2016
– Tuổi Tỵ: 1941, 1965, 2001
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Dậu: 1969

Sinh năm 1977 – Đinh Tỵ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Đinh Tỵ
– Tuổi Sửu: 1949, 1985, 2009
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1969, 1993, 2017
– Tuổi Tỵ: 1965
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Thân: 1932, 1992

Sinh năm 1978 – Mậu Ngọ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Mậu Ngọ
– Tuổi Dần: 1938, 1986, 1998
– Tuổi Tuất: 1946, 1958, 2006, 2018
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1969, 1993, 2017
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tỵ: 1977

Sinh năm 1979 – Kỷ Mùi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Kỷ Mùi
– Tuổi Mão: 1939, 1987, 1999
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tuất: 1946, 2006
– Tuổi Tỵ: 1977
– Tuổi Dậu: 1957, 1969, 2017
– Tuổi Hợi: 1947, 2007

Sinh năm 1980 – Canh Thân: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Canh Thân
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Tỵ: 1953, 1965, 1989, 2013
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Thìn: 1952, 1988, 2012
– Tuổi Dậu: 1933, 1993

Sinh năm 1981 – Tân Dậu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Dậu
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 1989, 2001, 2013
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Mùi: 1979

Sinh năm 1982 – Nhâm Tuất: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Nhâm Tuất
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Dần: 1962, 1950, 2010
– Tuổi Ngọ: 1942, 1954, 2002, 2014
– Tuổi Dậu: 1933, 1993
– Tuổi Tuất: 1970
– Tuổi Hợi: 1971
– Tuổi Thân: 1932, 1992
– Tuổi Mão: 1963

Sinh năm 1983 – Quý Hợi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Quý Hợi
– Tuổi Mão: 1951, 1963, 2011
– Tuổi Dậu: 1933, 1981, 1993
– Tuổi Mùi: 1955, 2015
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Thìn: 1940, 2000
– Tuổi Tuất: 1970
– Tuổi Hợi: 1971
– Tuổi Dần: 1962

Sinh năm 1984 – Giáp Tý: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Giáp Tý
– Tuổi Thìn: 1952, 1976, 2012
– Tuổi Dậu: 1933, 1969, 1993
– Tuổi Thân: 1932, 1956, 1968, 1992, 2016
– Tuổi Tỵ: 1953, 1977, 2013
– Tuổi Tuất: 1946, 2006

Sinh năm 1985 – Ất Sửu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Ất Sửu
– Tuổi Dậu: 1945, 1957, 1969, 1993, 2005, 2017
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 1977, 2001, 2013
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Tuất: 1946, 2006

Sinh năm 1986 – Bính Dần: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Bính Dần
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Dậu: 1969
– Tuổi Tuất: 1946, 1958, 1994, 2018, 2006
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Dần: 1938, 1998
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Mão: 1939, 1999
– Tuổi Tỵ: 1989

Sinh năm 1987 – Đinh Mão: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Đinh Mão
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Tỵ: 1965, 1989
– Tuổi Dậu: 1969
– Tuổi Hợi: 1959, 1995, 2019
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Dần: 1938, 1998
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Thân: 1968

Sinh năm 1988 – Mậu Thìn: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Mậu Thìn
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tý: 1948, 1996, 2008
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Dậu: 1957, 1993, 2017
– Tuổi Tỵ: 1953, 2013
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Mùi: 1979

Sinh năm 1989 – Kỷ Tỵ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ
– Tuổi Dậu: 1957, 1969, 1981, 1993, 2017
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Mùi: 1979

Sinh năm 1990 – Canh Ngọ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Canh Ngọ
– Tuổi Dần: 1962, 1986, 1998
– Tuổi Dậu: 1969, 1993
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Tuất: 1970
– Tuổi Tỵ: 1941, 1965, 2001

Sinh năm 1991 – Tân Mùi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Mùi
– Tuổi Dậu: 1969, 1993
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Mão: 1939, 1963, 1999
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Hợi: 1971

Sinh năm 1992 – Nhâm Thân: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Nhâm Thân
– Tuổi Tý: 1960, 1984
– Tuổi Thìn: 1940, 1952, 1976, 2000, 2012
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1977, 2001, 2013
– Tuổi Dậu: 1969, 1993

Sinh năm 1993 – Quý Dậu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Quý Dậu
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 1977, 2001, 2013
– Tuổi Sửu: 1961, 1985
– Tuổi Dậu: 1969, 1993
– Tuổi Dần: 1938, 1998
– Tuổi Thân: 1968

Sinh năm 1994 – Giáp Tuất: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Giáp Tuất
– Tuổi Dần: 1938, 1962, 1986, 1998
– Tuổi Tỵ: 1977, 1989
– Tuổi Dậu: 1969
– Tuổi Ngọ: 1942, 1978, 2002
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tuất: 1946, 2006

Sinh năm 1995 – Ất Hợi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Ất Hợi
– Tuổi Mão: 1963, 1987, 1999
– Tuổi Mùi: 1943, 1979, 2003
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Tuất: 1946, 2006
– Tuổi Dậu: 1957, 1993, 2017

Sinh năm 1996 – Bính Tý: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Bính Tý
– Tuổi Tỵ: 1941, 1989, 2001
– Tuổi Dậu: 1969, 1981, 1993
– Tuổi Thân: 1956, 1968, 1992, 2016
– Tuổi Thìn: 1940, 1988, 2000

Sinh năm 1997 – Đinh Sửu: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Đinh Sửu
– Tuổi Dậu: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
– Tuổi Tỵ: 1941, 1965, 1989, 2001
– Tuổi Dần: 1962
– Tuổi Thân: 1932, 1992

Sinh năm 1998 – Mậu Dần: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Mậu Dần
– Tuổi Dậu: 1933, 1957, 1993, 2017
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Tuất: 1946, 1970, 2006
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Mão: 1963
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Tý: 1948, 2008

Sinh năm 1999 – Kỷ Mão: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Kỷ Mão
– Tuổi Mùi: 1979
– Tuổi Tỵ: 1941, 2001
– Tuổi Hợi: 1971
– Tuổi Dần: 1986
– Tuổi Thân: 1956, 2016
– Tuổi Dậu: 1957, 2017
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Sửu: 1949, 2009
– Tuổi Tuất: 1970

Sinh năm 2000 – Canh Thìn: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Canh Thìn
– Tuổi Thân: 1968, 1992
– Tuổi Dậu: 1969, 1993
– Tuổi Tý: 1948, 1960, 2008
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 2001, 2013
– Tuổi Dần: 1938, 1962, 1998

Sinh năm 2001 – Tân Tỵ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Tỵ
– Tuổi Dậu: 1969, 1993
– Tuổi Sửu: 1949, 1961, 2009
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 2001, 2013
– Tuổi Thìn: 1976
– Tuổi Tuất: 1946, 2006
– Tuổi Thân: 1968
– Tuổi Mão: 1939, 1999

Sinh năm 2002 – Nhâm Ngọ: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Nhâm Ngọ
– Tuổi Tuất: 1970, 1982, 1994
– Tuổi Dần: 1962, 1986
– Tuổi Dậu: 1957, 1993, 2017
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 2001, 2013

Sinh năm 2003 – Quý Mùi: Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Quý Mùi
– Tuổi Hợi: 1935, 1971, 1983, 1995
– Tuổi Ngọ: 1978
– Tuổi Tý: 1948, 2008
– Tuổi Tỵ: 1941, 1953, 1965, 2001, 2013
– Tuổi Mão: 1963
– Tuổi Dậu: 1933, 1993


# Xem thêm