Xem Hướng Xuất Hành Đầu Cho Tuổi Dậu Năm 2022

Sinh năm 1957: Tuổi Đinh Dậu
– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 23 giờ đến 1h sáng tính theo (giờ địa phương)
– Đi về hướng Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần
– Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1969: Tuổi Kỷ Dậu
– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 11 giờ đến 13h tính theo (giờ địa phương)
– Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần
– Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1981: Tuổi Tân Dậu
– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 11 giờ đến 15h tính theo (giờ địa phương)
– Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần
– Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1993: Tuổi Quý Dậu
– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 11 giờ đến 13h trưa tính theo (giờ địa phương)
– Đi về hướng Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần
– Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 2005: Tuổi Ất Dậu
– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 3 giờ đến 7 giờ sáng theo (giờ địa phương)
– Đi về hướng Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần
– Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần


# Xem thêm