Tuổi Tuất Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Tuất hợp với tuổi nào?

– Tuổi Tuất sinh các năm: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 đều Hợp với các tuổi: Dần và Ngọ

– Tam Hợp: đó là Dần, Tuất, Ngọ . Tuổi Tuất hợp với tuổi Dần (con Cọp) và tuổi Ngọ (con Ngựa).

2. Tuổi Tuất khắc/Kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Tuất sinh các năm: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 đều Khắc/Kỵ với các tuổi: Mùi, Sửu, Thìn

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi tuất nằm trong tứ xung “Mùi, Sửu, Thìn, Tuất ” vì thế Tuổi Tuất khắc/kỵ tuổi Sửu (con Trâu) , tuổi Thìn (con Rồng) và tuổi Mùi (con Dê)


# Xem thêm