Tuổi Mùi Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Mùi hợp với tuổi nào?

– Tuổi Mùi sinh các năm: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 đều Hợp với các tuổi: Mão và Hợi

– Tam Hợp: đó là Hợi, Mão, Mùi. Tuổi Mùi hợp với tuổi Mão (con Mèo) và tuổi Hợi (con Heo).

2. Tuổi Mùi khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Mùi sinh các năm: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 đều Khắc/kỵ với các tuổi: Sửu, Thìn, Tuất

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi mùi nằm trong tứ xung “Mùi, Sửu, Thìn, Tuất ” vì thế Tuổi Mùi khắc/kỵ tuổi Sửu (con Trâu) , tuổi Thìn (con Rồng) và tuổi Tuất (con Chó).


# Xem thêm