Tuổi Dần Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Dần hợp với tuổi nào?

– Tuổi Dần sinh các năm: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 đều Hợp với các tuổi: Ngọ và Tuất

– Tam Hợp: đó là Dần, Tuất, Ngọ Tuổi Dần hợp với tuổi Ngọ (con Ngựa) và tuổi Tuất (con Chó).

2. Tuổi Dần khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Dần sinh các năm: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 đều Khắc/kỵ với các tuổi: Thân, Tỵ, Hợi

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi Dần nằm trong tứ xung “Dần, Thân, Tỵ, Hợi ” vì thế tuổi dần khắc/kỵ tuổi Tỵ (con Rắn) , tuổi Thân (con Khỉ) và tuổi Hợi (con Lợn).


# Xem thêm