Bài Thơ Thăm Nhà Bà

Đến thăm bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
Chơi ngoài nắng

Cháu đứng ngắm
Đàn gà con
Rồi gọi luôn
Bập, bập, bập

Chúng lật đật
Chạy thật nhanh
Xúm vòng quanh
Kêu: “Chiếp, chiếp”

Gà mãi miết
Nhặt thóc vàng
Cháu nhẹ nhàng
Lùa vào mát.


# Xem thêm