Bài Thơ Ông Cháu Nhà Vịt

Ông làm vị lớn
Cháu làm vịt con
“Cáp cáp cạp cạp”.
Miệng kêu rất giòn

Xập xòe hai cánh
Chạy vòng quanh sân.
Trò chơi đã nhạt
Ông lấy kẹo ra

Vịt con mắt sáng
Như là sao sa…


# Xem thêm