Bài Thơ Mưa (Phạm Hổ)

Bầu trời
Nặng mây
Gió đầy
Hơi mát

Lúc đầu
Lác đác
Giờ hạt
Dày rồi

Hạt này
Đã đến
Hạt nọ
Đang rơi

Hạt nào
Xuống sông?
Hạt nào
Xuống đồi?

Hạt nào
Gặp cây?
Hạt nào
Gặp người?

Bé xoè
Tay nhỏ
Thò ra
Ngoài trời

Chanh chách!
Chanh chách!
Mát mát
Êm êm
Bao nhiêu
Là hạt
Đậu lòng
Tay em!

Lạ lùng
Bé nhìn
Phải vừa
Xuống đất
Mưa lại
Về trời
Nên bao
Nhiêu hạt
Mãi còn
Rơi rơi…


# Xem thêm