Bài Thơ Đồng Dao Hạt Mưa

Tôi ở trên trời
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi mất
Chẳng hóa tôi không

Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
Qua các làng xã
Theo máng theo mương

Cho người trồng trọt
Thóc vàng chật cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa hạt móc.


# Xem thêm