Bài Thơ Đếm Sao

Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng
Bốn ông sáng sao

Kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao


# Xem thêm