Bài Thơ Con Bướm Trắng

Con bướm trắng
Lượn cành hồng
Gặp con ong
Đang bay vội
Bướm liền gọi
Rủ đi chơi

Ong trả lời:
– Tôi còn bận

Mẹ tôi dặn:
Việc chưa xong
Đi chơi rong
Mẹ không thích.


# Xem thêm