Bài Thơ Chim Chích Bông

Chim chích bông
Bé tẻo teo
Rất hay trèo
Từ cành na

Qua cành bưởi
Sang bụi duối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi

Luống rau tươi
Sâu đang phá
Chim xuống nhá
Có thích không?

Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng

Thích! Thích! Thích!


# Xem thêm